Zapytanie o cenę

W związku z rozpoczęciem działań w ramach projektu „Zielone korytarze miejskiej - klimatyczne przebudzenie w Koninie" i umowy partnerskiej pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ) a miastem Konin, realizowanej ze  środków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, PSDZ upublicznia niniejsze zapytanie ofertowe dla działania „Napisanie i jednorazowa publikacja artykułów sponsorowanych” i zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na wykonanie poniżej opisanego działania projektowego.

Projekt jest realizowany od 1 września 2021 do 30 kwietnia 2024.

Poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Działanie numer 6: Napisanie i jednorazowa publikacja artykułów sponsorowanych

Opis przedmiotu zamówienia: Działanie polega na napisaniu w języku polskim tekstów artykułów sponsorowanych promujących projekt i jego efekty oraz przygotowaniu materiału do emisji, negocjacji ceny oraz zamówieniu emisji artykułów sponsorowanych, po 1 stronie wewnętrznej dla „Zieleń Miejska”, „Przegląd Komunalny”, magazyn „Zielona Gmina” oraz przez 1 tydzień na PortalKomunalny.pl. Artykuły powinny być napisane w sposób komunikatywny, prosty, ale przekazujący merytoryczne treści.

Celem wyemitowania artykułów sponsorowanych, promujących projekt w tych mediach jest:

- Upowszechnienie wiedzy na temat projektu, przebiegu projektu, korzyści ekologicznych wynikających z inwestycji w zieloną infrastrukturę, które będą realizowane w ramach projektu.

- Budowanie i wzmacnianie pozytywnego przekazu dotyczącego wpływu Funduszy EOG i Funduszy norweskich na rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę jakości życia mieszkańców w skali ogólnopolskiej.

- Informowanie w skali ogólnopolskiej ogółu społeczeństwa i specjalistów zainteresowanych zielono-niebieską infrastrukturą a także tematyką mitygacji i adaptacji do zmian klimatu o celach, przebiegu i wynikach projektu.

- Inspirowanie do wdrażania innowacji w gminach poprzez prezentację dobrych praktyk.

Artykuły powinny promować projekt i jego rezultaty, być napisane prostym, zrozumiałym, poprawnym pod względem gramatycznym i stylistycznym językiem, popularyzować wiedzę związaną z zieloną infrastrukturą i równocześnie zawierać poprawne pod względem merytorycznym informacje.

Czas realizacji:

-do „Zieleń Miejska”, napisanie tekstu do 10 października 2021, przekazanie do redakcji do 15 października 2021, działania powinny być poprzedzone negocjacją ceny emisji artykułu

-do „Przegląd Komunalny”, napisanie tekstu, przekazanie do redakcji III kw. 2022, działania powinny być poprzedzone negocjacją ceny emisji artykułu

-do magazyn „Zielona Gmina”, napisanie tekstu, przekazanie do redakcji III kw. 2023, działania powinny być poprzedzone negocjacją ceny emisji artykułu

-na PortalKomunalny.pl, napisanie tekstu, przekazanie do redakcji I kw. 2024, działania powinny być poprzedzone negocjacją ceny emisji artykułu

Należy podać cenę PLN brutto za każdy z wymienionych artykułów uwzględniającą następujący zakres prac: kontakt z redakcją w celu negocjacji ceny emisji i ustalenia warunków emisji, napisanie każdego wymienionego powyżej artykułu zgodnie z określonym powyżej harmonogramem i wymaganiami dotyczącymi działań informacyjno-komunikacyjnych w projektach realizowanych ze  środków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ustalenie i zatwierdzenie treści i zawartości każdego z artykułów z miastem Konin, przygotowanie każdego z artykułów do emisji (w tym redakcja stylistyczna, korekta), przekazanie materiału do emisji zgodnie z wymaganiami danej redakcji i w terminie wskazanym przez daną redakcję, weryfikację przed publikacją, przekazanie dowodu okazowego do archiwizacji (egzemplarz wydrukowanego magazynu lub wydruk z portalu internetowego). Cena nie powinna obejmować kosztu emisji w danym medium.

Oferty odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia, zawierające nazwę i numer działania, cenę brutto za dane działanie, dane kontaktowe osoby składającej ofertę oraz informacje o doświadczeniu kandydata czy podmiotu pozwalającym mu podjąć się realizacji napisania, przygotowania do emisji i zamówienia emisji artykułów sponsorowanych promujących projekt jako elementu działań informacyjno-komunikacyjnych w projekcie prosimy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@psdz.pl, do dnia 3.10.2021 r.

Historia aktualności

2022 (31)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages