Baner Konin

Tytuł projektu: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Projekt pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła" oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Okres realizacji: od 1 września 2021 do 30 kwietnia 2024

BUDŻET PROJEKTU

Wartość całkowita: 9 719 347,84 PLN w tym:

Dofinansowanie: 8 222 345,63 PLN:

  • ze środków MF EOG (85%): 6 988 993,73 PLN
  • z budżetu państwa (15%): 1 233 351,90 PLN

Wkład własny: 1 497 002,21 PLN

 

Beneficjentem jest miasto Konin.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

Polskim Stowarzyszeniem "Dachy Zielone" (PSDZ)

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (UP we Wrocławiu)

Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI)

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie odporności miasta Konin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

W ramach projektu zaplanowano takie działania mitygacyjne i adaptacyjne oraz wybrano metody, których zaadoptowanie w przestrzeni miejskiej przyniesie najwięcej korzyści dla miasta.

WYKAZ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

 

Zadanie nr 1: Zielone korytarze miejskie

Zakres tego zadania dotyczy utworzenia systemu zielono-niebieskiej infrastruktury stanowiącej korytarze ekologiczne. Powstaną 23 odcinki o długości około 17 km.

 

Zadanie nr 2: Zielone Podwórko Miejskie - Amfiteatr

Zakres tego zadania dotyczy zagospodarowania podwórka miejskiego o pow. 26 328 m2. Powstanie zielona infrastruktura, której tematem przewodnim będzie bioróżnorodność.

 

Zadanie nr 3: Zielone Podwórko Miejskie - Osiedle Diamentowe

Zakres tego zadania dotyczy zagospodarowania podwórka miejskiego o pow. 11 447 m2. Powstanie zielona infrastruktura, której tematem przewodnim będzie żywioł jakim jest woda.

 

Zadanie nr 4: Zielone Podwórko Miejskie - V Osiedle

Zakres zadania dot. zagospodarowania podwórka miejskiego o pow. 8 535 m2. Powstanie zielona infrastruktura, której tematem przewodnim będzie: woda i rozproszona retencja.

 

Zadanie nr 5: Park kieszonkowy - 11 listopada

Zakres zadania dotyczy zagospodarowania parku kieszonkowego pow. 250 m2. Powstanie zielona infrastruktura, której tematem przewodnim będzie: woda.

 

Zadanie nr 6: Zielone Podwórko Miejskie - Dworcowa

Zakres zadania dotyczy zagospodarowania podwórka miejskiego o pow. 6 400 m2. Powstanie zielona infrastruktura, której tematem przewodnim będzie sensoryka - zapach i kolor.

 

Zadanie nr 7: Park kieszonkowy - "Szaga" na Zatorzu

Zakres zadania dotyczy zagospodarowania parku kieszonkowego o pow. 2 522 m2. Powstanie zielona infrastruktura, której tematem przewodnim będzie sensoryka - wiatr.

 

Zadanie nr 8: Zielone Podwórko Miejskie - Chorzeń

Zakres zadania dotyczy zagospodarowania podwórka miejskiego o pow. 7 317 m2. Powstanie zielona infrastruktura, której tematem przewodnim będą Odnawialne Źródła Energii (OZE).

 

Zadanie nr 9: Zielone Podwórko Miejskie - Rynek

Zakres zadania dotyczy likwidacji miejskiej wyspy ciepła, która powstaje na powierzchni 4 592 m2, którą obecnie jest Rynek przy Placu Wolności 1 w Starym Koninie (serce miasta).

 

Zadanie nr 10: Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pociejewo

Zakres zadania dot. zagospodarowania podwórka miejskiego o powierzchni 26 190 m2. Powstanie zielona infrastruktura, której tematem przewodnim jest człowiek jako część przyrody. Na zakres rzeczowy planowego zadania składa się: renaturalizacja, naprawa zdegradowanego obszaru i przywrócenie zieleni (ekosystemu), zachowanie naturalnej roślinności (bioróżnorodność), wprowadzenie roślinności nadrzecznej.

Planowane w ramach wymienionych wyżej zadań działania będą elementem edukacji pobudzającej świadomość ekologiczną i ciekawość poznawczą grupy docelowej projektu poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą i doświadczanie jej.

 

Zadanie nr 11: Działania edukacyjno-promocyjne

Wskazanym działaniom polegającym na realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury będą towarzyszyły działania edukacyjno-informacyjne zwiększające świadomość mieszkańców miasta Konin oraz ogółu społeczeństwa na temat skutków zmian klimatu.


Celem realizacji projektów w obszarze Zmiany Klimatu w ramach naboru "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" jest wzmocnienie odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Celem jest także wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikających z planów adaptacji do zmian klimatu. 

Projekt „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.


FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: www.eeagrants.orgwww.eog.gov.pl

Baner Konin dol