Zapytanie o cenę

W związku z rozpoczęciem działań w ramach projektu „Zielone korytarze miejskiej - klimatyczne przebudzenie w Koninie" i umowy partnerskiej pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ) a miastem Konin, realizowanej ze  środków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, PSDZ upublicznia niniejsze zapytania ofertowe dla działań od 1 do 5 (dla każdego działania osobne zapytanie ofertowe)  i zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na wykonanie poniżej opisanych działań projektowych.

Projekt jest realizowany od 1 września 2021 do 30 kwietnia 2024.

Każde z wymienionych poniżej w poszczególnych punktach działań (od 1 do 5) stanowi odrębne zapytanie ofertowe i będzie rozpatrywane jako odrębne zadanie. W przypadku zainteresowania więcej niż jednym działaniem, do każdego prosimy przesłać odrębną ofertę. Przy każdym działaniu został podany przedmiot zamówienia.

Działanie numer 1 – Wykonanie podstawowej podstrony projektu wraz z projektem graficznym.

Opis przedmiotu zamówienia: Działanie polega na zaprojektowani (projekt graficzny) i wykonaniu podstrony internetowej projektu na istniejącej stronie www.psdz.pl, dlatego osoby podejmujące się tego zadania muszą posiadać umiejętność posługiwania się systemem Drupal, w którym wykonana jest strona www.psdz.pl.

Czas realizacji: do 20 października 2021.

Należy podać cenę PLN brutto za projekt graficzny i wykonanie strony internetowej według poniżej opisanych założeń.

Strona internetowa projektu będzie dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Strona będzie zawierała odnośniki do strony głównej projektu “Zielone korytarze” prowadzonej przez Miasto Konin. Na stronie zostaną również zamieszczone logotypy Beneficjenta oraz Partnerów projektu.

Dostęp do informacji dotyczących projektu ze strony głównej będzie zorganizowany w sposób następujący.

Z poziomu strony głównej Partnera projektu do szczegółowych informacji o projekcie będą prowadziły trzy odnośniki:

Na stronie głównej w części gdzie jest główna grafika prezentowana poprzez slider zostanie zamieszczona grafika z logo funduszy EOG, z nazwą projektu, informacją o partnerach i finansowaniu. Logo funduszy EOG będzie wyraźne, czytelne i widoczne z poziomu strony głównej bez konieczności jej przewijania. Po kliknięciu w tę grafikę użytkownik zostanie przeniesiony do podstrony poświęconej realizowanemu przez Partnera projektowi – będzie to przedmiotowy projekt.

Drugą możliwością jest kliknięcie w odnośnik „PROJEKTY”, który powstanie po prawej stronie, w górnej części strony i będzie się rozwijał w podmenu zawierające nazwy wszystkich realizowanych przez Partnera projektów. Dla przedmiotowego projektu w menu będzie odpowiadała zakładka KONIN.

W dolnej części Aktualności zostanie zamieszczona informacja o rozpoczęciu realizacji projektu, która będzie zawierała także link do podstrony dedykowanej projektowi.

Po kliknięciu w przycisk przy informacji przechodzi się do podstrony prezentującej tę informację, gdzie znajdzie się grafika dotycząca projektu (ta sama, która w slider), informacja o projekcie, partnerach, dofinansowaniu oraz link do podstrony projektu.

Dostęp do informacji dotyczących projektu z podstrony PROJEKTY dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć.

Z poziomu zakładki PROJEKTY będzie się rozwijać menu dotyczące poszczególnych projektów, w tym podstrona dedykowana projektowi

Struktura strony internetowej poświęconej projektowi będzie w sposób przejrzysty i czytelny prezentować informacje.

W lewym górnym rogu zostanie zamieszczone czytelne logo funduszy EOG. Na prawo od niego znajdzie się hasło: „Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy”, tj. slogan funduszy EOG i funduszy norweskich 2014-2021 dostosowany do zakresu tematycznego projektu.

Poniżej tej informacji, oddzielone kreską, znajdzie się grafika zawierająca: po lewej stronie logo projektu, zdjęcie obrazujące zielono-niebieską infrastrukturę oraz nazwa projektu.

Strona będzie zawierała również odnośniki do strony głównej projektu “Zielone korytarze” prowadzonej przez Miasto Konin.

Wstępny opis przedsięwzięcia na stronę internetową został przygotowany na podstawie założeń spójnych z wnioskiem o dofinansowanie, natomiast treści w częściach „Aktualności”, „Baza wiedzy”, „Konferencje”, „Warsztaty”, „Dobre Wzory” będą opracowywane i publikowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

W kolumnie po lewej stronie zostaną umieszczone kolejno – patrząc od góry przyciski z napisami:

AKTUALNOŚCI

KONFERENCJE

WARSZTATY

BAZA WIEDZY

DOBRE WZORY

MIASTO KONIN

Pokazane powyżej przyciski z napisami będą kierować do podstron, gdzie będą zamieszczane informacje zgodne z nazwą menu, których kliknięcie pozwoli na zmianę wyświetlanej zawartości strony, co omówiono szczegółowo poniżej.

Po prawej stronie od tych przycisków zostanie zamieszczony tytuł projektu oraz jego opis, informacje o jego celach, okresie realizacji, wnioskodawcy, partnerach, kwotach i źródłach finansowania.

Na dole strony znajdą się nazwy logotypu wnioskodawcy i partnerów projektu oraz odnośnik do strony internetowej funduszy EOG: www.eeagrants.org

Każda z nazw będzie zawierała link prowadzący do strony internetowej odpowiedniego podmiotu.

Oznaczenia Beneficjenta i partnerów będą czytelne, ale wyraźnie mniejsze niż logotyp funduszy EOG.

Zawartość poszczególnych podstron:

AKTUALNOŚCI

W zakładce „Aktualności” będą publikowane wszelkie bieżące informacje związane z realizowanym projektem, w tym w szczególności  o prowadzonych działaniach edukacyjno-świadomościowych i powstających inwestycjach w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Konin.

KONFERENCJE

Dzięki zakładce „Konferencje”, użytkownik uzyska wygodny dostęp do informacji o organizowanych konferencjach, ich programie, informacji do kogo są kierowane wraz z linkiem do miejsca rejestracji jak zostanie ogłoszona rejestracja na konferencje.

Po zorganizowaniu każdej z konferencji znajdą się tutaj relacje z konferencji wraz ze zdjęciami.

WARSZTATY

Dzięki zakładce „Warsztaty”, użytkownik uzyska wygodny dostęp do informacji o organizowanych warsztatach, ich programie, informacji do kogo są kierowane wraz z linkiem do miejsca rejestracji jak zostanie ogłoszona rejestracja na warsztaty.

Po zorganizowaniu warsztatów znajdą się tutaj relacje wraz ze zdjęciami.

BAZA WIEDZY

Dzięki zakładce „Baza wiedzy”, użytkownik uzyska wygodny dostęp do zbioru materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu, na przykład artykułów, filmów, Poradnika.

DOBRE WZORY

Dzięki zakładce „Dobre wzory”, użytkownik będzie mógł się zapoznać ze zdjęciami i opisami dobrych wzorów prezentowanych przez Partnera Norweskiego podczas wizyty studyjnej.

MIASTO KONIN

Informacje o mieście Konin jako Beneficjencie projektu oraz link do strony głównej projektu prowadzonej przez miasto Konin.

W dolnej części strony zostanie zamieszczony tekst standardowy dotyczący funduszy EOG wraz z odnośnikiem do strony internetowej: www.eeagrants.org

Podsumowanie nawigacji w obrębie witryny - Podstrona poświęcona projektowi będzie osiągalna z poziomu strony głównej psdz.pl na poniższe sposoby:

Grafika znajdująca się w slider na Stronie głównej--> Strona projektu

Z poziomu Strony głównej z zakładki PROJEKTY po wyborze hasła KONIN z menu --> Strona projektu

Strona główna --> Strona informacji dotyczącej rozpoczęcia projektu w sekcji Aktualności--> Strona projektu

Oprócz tego stronę internetową projektu będzie można odwiedzić bezpośrednio, wpisując w przeglądarce jej adres URL, który zostanie ustalony przez Wnioskodawcę i podany do publicznej wiadomości.

Strona będzie zawierała również odnośniki do strony głównej projektu “Zielone korytarze” prowadzonej przez Miasto Konin.

Działanie numer 2 - Aktualizacja i prowadzenie serwisu internetowego wraz z profilami społecznościowymi.

Opis przedmiotu zamówienia – Działanie polega na realizacji następującego zakresu prac:

  1. tłumaczenie tekstów angielskich przesyłanych przez partnera z Norwegii,
  2. tłumaczenie na język angielski polskich tekstów zamieszczanych na podstronie internetowej projektu,
  3. aktualizacja podstrony internetowej projektu wraz z pisaniem tekstów w języku polskim,
  4. aktualizacja profili społecznościowych: Facebook, LinkedIn oraz YouTube wraz z pisaniem tekstów w języku polskim.

Czas realizacji: 32 miesiące

Należy podać cenę PLN brutto za 1 miesiąc.

Działanie numer 3 - Administracja i obsługa serwisu internetowego.

Opis przedmiotu zamówienia: Administracja i obsługa serwisu internetowego.

Czas realizacji: 32  miesiące.

Należy podać cenę PLN brutto za 1 miesiąc.

Działanie numer 4 - Pozycjonowanie strony internetowej.

Opis przedmiotu  zamówienia - zamówienie obejmuje następujący zakres prac - pozycjonowanie na wymienione poniżej słowa i frazy kluczowe: zielona infrastruktura; zielono-błękitna infrastruktura; adaptacja do zmian klimatu; łagodzenie zmian klimatu; mitygacja; retencja; retencjonowanie wód opadowych; miejska wyspa ciepła; zielone korytarze; Konin; fundusze norweskie; fundusze EOG; Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; program Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

Czas realizacji: 28 miesięcy.

Należy podać cenę PLN brutto za 1 miesiąc.

Działanie numer 5 - Przygotowanie materiałów konferencyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia: przygotowanie prezentacji dotyczącej założeń projektu i partnerów projektu na potrzeby konferencji prasowej otwierającej projekt, zaplanowanej na 20.10.2021 oraz czynny udział w tej konferencji prasowej.

Termin realizacji: do 15 października 2021.

Należy podać cenę PLN brutto za powyżej opisany w punkcie 5 zakres prac.

 

W przypadku zainteresowania realizacją któregoś z opisanych powyżej działań, prosimy o przesłanie odrębnej oferty, właściwej dla danego działania.

Oferty odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia, zawierające numer i nazwę działania, cenę brutto za dane działanie, dane kontaktowe osoby składającej ofertę oraz informacje o doświadczeniu kandydata czy podmiotu pozwalającym mu podjąć się realizacji danego zobowiązania prosimy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@psdz.pl, do dnia 3.10.2021 r.

Więcej informacji na temat projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-i....

Historia aktualności

2022 (31)
2021 (40)
2020 (21)
2019 (6)
2018 (16)
2017 (6)
2016 (23)
2015 (11)
2014 (19)
2013 (30)

Pages