"Zieleń Miejska" - Miasto Konin budzi się dla klimatu, adaptuje i edukuje

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, jako działania mitygacyjne i adaptacyjne w mieście oraz towarzysząca temu edukacja, prowadzona we współpracy z ekspertami. To spójne i wzajemnie powiązane ze sobą cele w ramach projektu realizowanego w Koninie, finansowanego z Funduszy EOG.

Konin we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone“ (PSDZ), Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (UPWr) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI) realizuje od 1.09.2021 r. projekt, którego celem jest wzmocnienie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu , a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnej społeczności.

Działania mają zmierzać nie tylko do adaptacji do istniejących już zmian klimatycznych, ale także do ochrony klimatu przed dalszymi, postępującymi zmianami (mitygacja). Zakończenie projektu jest przewidziane na 30.04.2024 r.

Na etapie aplikowaniu w ramach naboru do programu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach", miasto Konin we współpracy z partnerami uczestniczącymi w pisaniu wniosku (PSDZ, UPWr, NFGI) zdiagnozowało problemy i dostosowało do nich działania inwestycyjne i edukacyjne.

Jak pokazała lista rankingowa (projekt zgłoszony przez Konin znalazł się na 2 miejscu, na 19 wnioskodawców z przyznanym dofinansowaniem i 91 wniosków złożonych w naborze na zielono-niebieskie inwestycje), koncepcja ta zyskała bardzo pozytywne oceny.

Poprzez realizację projektu miasto Konin dąży do rozwiązania problemów polegających na występowaniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła, suszy, niskich opadów i niedoboru wody, a równocześnie (co bardzo charakterystyczne dla skutków zmian klimatycznych) lokalnych podtopień spowodowanych gwałtownymi ulewami i ograniczoną retencją wód opadowych.

To poprzemysłowe miasto, gdzie występuje wiele terenów pokopalnianych, zmierza do zwiększenia ilości terenów obsadzonych roślinami, połączenia istniejących i nowo powstających terenów zieleni w zielone korytarze miejskie, które staną się zintegrowanymi przestrzeniami dostarczającymi tzw. usług ekosystemowych.

Efektem projektu ma być zwiększenie biologicznie aktywnych terenów zieleni, wsparcie procesów napowietrzania i wentylacji miasta, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, likwidacja zasklepień i uszczelnień gruntu, przechwytywanie i zagospodarowanie wody opadowej poprzez retencję krajobrazową oraz zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Zielony krwiobieg miasta - pozytywny wpływ zielonych korytarzy na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców

Projekt przewiduje liczne inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Wybudowanie 23 odcinków zielonych korytarzy miejskich, o łącznej długości ok. 17 kilometrów. Dwóch parków kieszonkowych oraz siedmiu zielonych podwórek miejskich. Każde podwórko miejskie poprzez charakter zastosowanego zagospodarowania będzie miało swój temat przewodni, jak np. woda, powietrze, czy człowiek jako część natury.

Podstawową korzyścią dla mieszkańców ma być zbudowanie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatycznych oraz adaptacja do tych zmian.

Zielone korytarze oprócz licznych walorów ekologicznych przyczynią się również do poprawy jakości życia mieszkańców Konina. To dobrze zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, czy ścieżki atrakcyjne do przejścia i przejechania. Pełnią funkcje rekreacyjne, edukacyjne i integracyjne.

Natomiast parki kieszonkowe i zielone podwórka miejskie, to przestrzenie publiczne, które są dostosowane do charakteru osiedla i mają służyć mieszkańcom, pełniąc funkcję integracyjną i będąc swego rodzaju ogrodami edukacji i doświadczeń.

Inwestycjom będą towarzyszyć działania edukacyjne i informacyjne prowadzone na stronach internetowych, w artykułach, podczas konferencji, warsztatów dla nauczycieli i uczniów. Zaplanowana jest wizyta szkoleniowa w Norwegii, opracowanie poradnika, filmy edukacyjne, konkurs dla szkół, aplikacja z ekologiczną grą miejską, e-szkolenia, tablice edukacyjne zlokalizowane w miejscach inwestycji, mapa na geoportalu.

Projekt ma charakter kompleksowy uwzględnia działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane. Jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 9 719 347,84 PLN , w tym dofinansowanie: 8 222 345,63 PLN (ze środków MF EOG (85%): 6 988 993,73 PLN, z budżetu państwa (15%): 1 233 351,90 PLN) a wkład własny: 1 497 002,21 PLN. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Zapraszamy do odwiedzenia stron dotyczących projektu:

https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin

https://www.konin.pl/index.php/norweskie-kopia.html

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na: www.eeagrants.org

Artykuł został opublikowany w numerze marcowym "Zieleni Miejskiej".

Autor: Katarzyna Wolańska, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone“